Vergi ve Mali Hukuk ile Mali Müşavirlik Mevzuatı konusunda hizmetlerimiz.

Vergi İnceleme Raporlarının analizi ve raporlanması, Vergi davalarının takibi, Uzlaşma hazırlılarının yapılması ve uzlaşmalara girilmesi, Düzeltme taleplerinde bulunulması ve tüm idari aşamalarının takip edilerek gerektiğinde vergi davasının açılması, Vergi hukuku alanında olay bazında ön danışmanlık hizmeti verilmesi, Ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde görülen her türlü vergi suçları ile ilgili davalar. Yeminli Mali Müşavirlik ve Mali Müşavirlik alanında meslek mensuplarının faaliyeti sırasınd karşılaşabilecekleri her türlü ihtilaf ve davanın gerek ilgili odalar gerek ise TURMOB nezdinde işlemlerinin takip edilmesi ve gerektiğinde davalarının takip edilmesi.

İdare Hukuku ve Gümrük Mevzuatı Alanındaki Hizmetlerimiz.

Muhtelif kamu kurumlarında idari bazda her türlü işlemlerde danışmanlık yapılması, Kamu kurumları nezdinde idari işlemlerin takip edilmesi, İdari ihtilaflar ile ilgili itirazların yapılması ve idari dava açılması, Gümrük Mevzuatı konusunda (ithalat ve ihracat kararları ve gelişmeleri de izlenerek) hukuki danışmanlık yapılması, Gümrük idaresi nezdinde her türlü idari işleme karşı idari itirazların yapılması, Gümrük Mevzuatı konulu idari davaların açılması, 4926 Sayılı Kanun kapsamındaki her türlü ceza davasının ve idari işlemlerin takibinin yapılması.

Yabancı Sermaye Mevzuatı Konusunda

Yabancı Sermaye Mevzuatı ve mevzuattaki gelişmeler ve değişiklikler konusunda danışmanlık yapılması, Yabancı sermayeli şirket kuruluşları, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdindeki her türlü idari işlemlerin takibi, Gerektiğinde yatırım izni ve teşvik belgeleri alınması, Yabancı sermayeli şirketlerin sermaye artışları, Yabancı sermayeli şirket birleşmeleri, Yabancı sermayeli şirketlerin tasfiye işlemleri, Yabancı sermayeli şirketlerin bölünmeleri, Yabancı sermayeli şirketlerin hisse devirleri.

Serbest Bölgeler Mevzuatı Konusunda

Serbest Bölgelerde işlem yapan şirketlere mevzuat ve işlemler konusunda danışmanlık yapılması , Serbest bölgede şirket kuruluşları yapılması, Serbest bölge şirketlerinin şube kuruluşları, Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü nezdinde her türlü idari işlemin takip edilmesi.

Teşvik Mevzuatı Konusunda

Yatırım Teşvik Mevzuatı danışmanlığı yapılması, Mevcut Yatırım Teşvik Belgelerinin alınması, revizyon ve tamamlama vizelerinin takibinin yapılması, DİİB alınması, revizyon, süre uzatımı ve kapatma vizelerinin yapılması.

Sermaye Piyasası Mevzuatı

Halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası, Mevzuatı Danışmanlığı yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu bazında idari, aşamalarda işlemlerin takip edilmesi.

Rekabet Hukuku Hizmetleri

Menfi tespit ve muafiyet başvuruları yapılması ve takibi, Büyüklük olarak mevzuatın kapsadığı şirket birleşmelerinde (halka açık şirketler ile her yıl yayımlanan Tebliğlerde belirlenen büyüklüğü aşan şirketler) Rekabet Kurulu’ndan izin alınması ve Kurul nezdinde yürütülecek her türlü idari işlemlerin takibi, Kurul tarafından mevzuat çerçevesinde verilebilen idari para cezalarına itiraz ve bu davaların takip edilmesi. Genel olarak Avrupa Birliği ve diğer ülkeler bağlantılı mevzuat da dikkate alınarak rekabet hukuku alanında danışmanlık yapılması.

Ticaret Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Şirket kuruluşları, (halka açık şirketler dahil) Şirket organizasyonu ve yeniden yapılanma ihtiyaçları kapsamında ana sözleşme tadilleri, Genel kurulların yapılması, Birleşmeler,birleşme sözleşmeleri , hisse alım sözleşmeleri yapılması, Nevi değişiklikleri, Bölünmeler, Halka arz, Tasfiyeler, Şirket ortaklarına ve yöneticilerine bu işlemler ile ilgili olarak danışmanlık yapılması. Yerli ve yabancı firmalar arasında şirket evlilikleri, ortaklık ve hisse alım sözleşmeleri yapılması, Üretim amaçlı kurulan her türlü şirketlerin çalıştıkları alanlarda gereken tüm faaliyet izinlerinin, ruhsatlarının alınması ve fabrikaların imalat ve satış aşamalarına hazırlanması, Taşıma hukuku konusunda her türlü danışmanlık , iş ve dava takibi, Sigorta Hukuku konusunda her türlü danışmanlık , iş ve dava takibi.

İş , Sendika ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik alanında yapılan değişiklikler nedeniyle yeni hükümlerin işverenlere anlatılması, getirdiği yenilikler, alınması gereken alternatif tedbirlerin işverenle değerlendirilmesi, bu konuda yapılması ya da yenilenmesi gereken sözleşmelerin yapılması, alınması gereken belgelerin belirlenen standartlara ve kurallara uygun olarak tamamlanması gibi çalışmaları kapsayan destek çalışması paketi, Çalışılan iş koluna göre uyulması gereken veya ihtiyari standartları temsil eden İSO veya TSE belgeleri kapsamında (alınmış veya alınacak olabilir) işyeri belgelerinin, kayıtlarının yürürlükteki mevzuata ve standartlara uygunluğunun sürekliliğinin sağlanması konulu denetimler, İş sözleşmeleri yapılması, Muhtelif işçi-işveren ilişkilerinin çözümünde danışmanlık edilmesi, İş hukuku davalarında işverenin veya işçilerin temsil edilmesi, ndika olan işyerlerinde her türlü sendikal iş ile ilgili müşavirlik yapılması, Sosyal Sigortalar konusunda olay bazında danışmanlık ve genel mevzuat danışmanlığı, SSK na karşı işçi veya işveren tarafından açılacak her türlü davalar.

Bu konuda şirketlerin personel ve insan kaynakları ile bu departmanlar ile ilgisi olan her türlü departmanın eğitimini de içeren detaylı proje çalışmamız mevcuttur.

Uluslararası Hukuk Hizmetleri

Türk firmalarının yurt dışı kaynaklı sorunların çözümünde tabi olunan hukuk sistemleri ile ilgili danışmanlık yapılması , uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, İstanbul’daki iş ortaklarımız ile birlikte yurt dışı işlerin takibinin yapılması.

Markalar İle ilgili Hizmetlerimiz

TPE Nezdinde marka başvurusu hazırlanması ve başvuru işlemlerinin gerçekleştirmesi, Türk Patent Enstitüsünün vermiş olduğu kararlara karşı Enstitü nezdinde itiraz edilmesi, Marka izleme hizmeti, Resmi Marka Bülteninde yayımlanmış olan markalara karşı itiraz hazırlanması, Lisans veya devir anlaşması gibi markalarla ilgili anlaşmaların hazırlanması ve sicile tescilinin yapılması, Markanın yenilenmesi ve sicil bilgilerindeki değişikliklerin tescil ettirilmesi, Madrid protokolü gereğince uluslararası marka başvuruları ile ilgili olarak başvuru ve yenileme gibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi Markalar ile ilgili olarak hukuksal danışmanlık yapılması.

Patent ve Faydalı Modeller İle ilgili Hizmetlerimiz

TPE nezdinde patent ve faydalı model başvurusunun hazırlanması ve tescil ettirilmesi, PCT başvurusu yapılması, PCT ve Avrupa Patenti Başvurularının Türkiye’de ulusal safhaya geçişlerinin sağlanması Patent ve faydalı modeller ile ilgili olarak lisans işlemlerini gerçekleştirilmesi, Yayımlanmış olan patent ve faydalı modellere ilişkin itirazlarda bulunulması, Patent ve faydalı modellerin yıllık ücretlerini ödemek Patent ve faydalı modeller ile ilgili olarak hukuksal danışmanlık yapılması.

Endüstriyel Tasarımlar İle ilgili Hizmetlerimiz

Endüstriyel tasarım başvurusunun hazırlanması ve başvuru işlemlerinin gerçekleştirmesi, Resmi Tasarım Bülteninde yayımlanmış olan tasarımlara karşı itiraz hazırlanması, Endüstriyel tasarımların yenilenmesi ve sicil bilgilerindeki değişikliklerin tescil ettirilmesi, Lisans veya devir anlaşması gibi Endüstriyel tasarımlarla ilgili anlaşmaların hazırlanması ve sicile tescilinin yapılması, Endüstriyel Tasarımlar ile ilgili olarak hukuksal danışmanlık yapılması.

İcra- İflas , Bankalar, Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Kambiyo senetlerinin, ve sair alacakların takibe konulması İhtiyati haciz, haciz, muhafaza ve satış işlemleri Sonuçlandırılmış her türlü dava ilamının takibe konulması Çek, senet ve diğer kıymetli evrak hukuku ile ilgili olarak şirketlerin ilgili departmanlarının eğitilmesi , Alacaklı firmalar bakımından alacak davalarının takibi , Borçlu olunan firmalar bakımından gerekli itiraz ve def’ilerin yapılması, dava takibi ve savunma stratejileri belirlenmesi ve geliştirilmesi , Alacaklılar ile veya Bankalar ile borç tasfiye protokollerinin yapılması, Kira sözleşmeleri( adi kira ve hasılat kirası) yapılması, gerektiğinde bunların tapuya şerhedilmesi , İcra yolu ile tahliye dava ve işlemleri ile her türlü tahliye davalarının kiracı veya kiralayan açısından takibi, icrai tahliye işlemleri, Tapuda alım – satım , ipotek tesis ve fekki, diğer her türlü ayni hak tesisi veya fekki, tapu tashih işlemleri , Gayrimenkuller ile ilgili izale-i şuyuu davaları, Tapu iptali ve tescil davaları , İnşaat veya Kat Karşılığı inşaat sözleşmeleri yapılması , yüklenici veya müteahhit lehine bu davaların takibi.